Vítejte na stránkách FENCL SAFETY s.r.o.

Naše firma je zaměřena na komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, havarijního a krizového řízení a plánování. Tyto služby Vám pomohou předejít vzniku možných nebezpečí, jako jsou pracovní úrazy, průmyslové havárie a nebezpečí způsobená různými krizovými situacemi.

Naše služby

Pro zaměstnavatele zabezpečujeme poradenskou činnost a zpracování dokumentace ve všech odborných oblastech naší činnosti. Provádíme činnosti přímo ve firmě (on-site) a jsme schopni plně zastoupit zaměstnance, včetně zabezpečení denních a periodických ohlašovacích povinností mateřským firmám v korporacích a sledování jejich klíčových parametrů.

Audity a prověrky

Provádíme nezávislé audity bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a ochrany životního prostředí.

Investigace a šetření příčin

Poskytujeme pomoc při šetření příčin pracovních úrazů a havárií

Systémy řízení bezpečnosti

U několika klientů jsme zavedli systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti OHSAS 18001.

BOZP

Provádíme školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Havarijní plánování

Vypracujeme nebo aktualizujeme různé typy havarijních plánů.

Požární ochrana - PO

Zabezpečujeme vypracování povinné dokumentace požární ochrany

Koordinátor BOZP na staveništi

Provádíme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi podle požadavku legislativy

Prevence závažných havárií

Provádíme posouzení objektu z pohledu povinností vyplývající z požadavku zákona o prevenci závažných havárií.

Ochrana životního prostředí

Zajistíme plněním požadavků v oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, nakládání s odpady...

Revize technických zařízení

Provádíme kontroly technického stavu regálů policových a paletových, ručních manipulačních prostředků a vozíků, žebříků a přenosných schůdků...
Audity a prověrky


Provádíme nezávislé audity bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování a ochrany životního prostředí.

Ověření havarijní připravenosti můžete zajistit pomocí naší nezávislé prověrky účinnosti havarijních plánů a znalostí zaměstnanců určených k zabezpečení havarijní připravenosti.

Přezkoumáváme dostupnost havarijních a bezpečnostních prostředků a účinnost preventivních bezpečnostních a havarijních opatření.


Investigace a šetření příčin


Poskytujeme pomoc při šetření příčin pracovních úrazů a havárií.


Systémy řízení bezpečnosti OHSAS 18001 a systémy řízení ISO 14001


Provedli jsme u několika klientů zavedení systému řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti OHSAS 18001.

Zpracujeme nebo aktualizujeme potřebnou dokumentaci a zavedeme potřebné procesy do praxe.

S dokumentací a nastavenými procesy seznámíme zaměstnance.

Provedeme interní audity a před-audity.

Účastníme se certifikačních, dozorových a re-certifikačních auditů.

Je nápomocni při plánování a realizaci změn na pracovištích nebo v organizaci zasahující do oblasti bezpečnosti, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Sledujeme plnění Politik, cílů, programů a klíčových ukazatelů systémů.

Jsme nápomocni vedoucím zaměstnanců v řešení systémových otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP


Provádíme školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Proškolíme zaměstnance pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, pro řízení motorových vozidel a pro obsluhu motorových manipulačních vozíků.

Zajistíme školení obsluh vyhrazených technických zařízení- tlaková, zdvihací, jeřábníci, vazači, elektrikáři.

Provádíme roční prověrky BOZP a periodické kontroly/audity BOZP na pracovištích.

Zpracováváme Kategorizaci prací. Pro kategorizaci prací zabezpečíme autorizovaná měření pracovních podmínek a zátěžových faktorů.

Zastupujeme klienty při jednáních se státním odborným dozorem - inspektoráty práce a krajských hygienických stanic.

Spolupracujeme a poskytujeme konzultace v oblasti BOZP a pracovní hygieny.

Pomáháme se zajištěním poskytovatel Pracovně lékařské péče a se zajištěním pracovně - lékařských prohlídek.

Navrhneme rozmístění prostředků první pomoci a pomůžeme s proškolením zaměstnanců na poskytování před-lékařské zdravotní pomoci (zdravotníci).

Zpracujeme traumatologický plán a Pravidla BOZP a ochrany životního prostředí pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Zabezpečíme výkon odborně způsobilé osoby pro nakládání s toxickými látkami.

Provádíme posouzení ergonomie, nakládání s chemickými látkami.

Pomáháme při přípravě a realizace rozmístění strojů, technologií a vybavení pracovišť.

Provádíme schvalování strojů a technologií před uvedením do provozu.

Zpracujeme Systém bezpečné práce s jeřáby.

Vyhodnotíme prostředí s nebezpečím výbuchu a zpracujeme Dokumentaci ochrany před výbuchem.

Vypracujeme Vám místní provozně bezpečnostní předpisy, provozní řády skladů, provozní řády vzduchotechnických zařízení, provozní řády kanalizací a rozvodů pitné vody, provozní řády hotelů a ubytoven, provozní řády distributora pitné vody, provozní řády kadeřnictví a provozů epidemiologicky závažných, bezpečnostní postupy a bezpečnostní pokyny.

Provádíme ergonomická posouzení pracovišť a orientační měření fyzikálních faktorů – hluku, osvětlení, vlhkosti a teploty prostředí.


Havarijní plánování


Vypracujeme nebo aktualizujeme:

• havarijní plány nebo havarijní opatření pro únik látek závadných vodám podle zákona o vodách,
• plány havarijní připravenosti podle zákona o krizovém řízení,
• havarijní plány elektrorozvodných soustav havarijní plány bioplynových a foto-voltaických elektráren podle zákona o energetice,
• plány obnovy chodu podle požadavků klienta,

S plány seznámíme manažery a zaměstnance. Navrhneme a proškolíme krizový štáb nebo krizovou skupinu. Proškolíme osoby určené k provedení havarijního zásahu.

Provádíme praktická cvičení činností uvedených v havarijních plánech.

Zabezpečíme schválení a projednání Havarijních plánů na příslušných úřadech.


Požární ochrana – PO


Zabezpečujeme vypracování povinné dokumentace požární ochrany – začlenění pracovišť, požární řády, směrnice organizace požární ochrany, požární poplachové směrnice, evakuační plány, dokumentaci zdolávání požáru.

Provádíme školení požární ochrany zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, obsluhy ohlašovny požáru, odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek.

Podle požadavků legislativy u klientů provádíme preventivní požární prohlídky a požární cvičení.

Výsledek preventivní požární prohlídky a z požárního cvičení je zpracován v elektrické podobě s návrhy nápravných opatření.

V oblasti požární ochrany, změn v požární ochrany v oblasti provozu technických zařízení požární ochrany konzultace a návrhy změna a nápravných opatření.

Navrhuje úpravy a instalaci evakuačního značení a rozmístění a umístění přenosných hasicích přístrojů.

Účastníme se kontrol prováděných státním požárním dozorem a zastupujeme klienty při jednáních se státním požárním dozorem.

Zpracujeme Dokumentaci zdolávání požáru a zajistíme její uložení na místně příslušné hasičské stanici.

Provádíme požární cvičení a praktické nácviky použití přenosných hasicích přístrojů

Ve spoluprací s odborníky v oblasti Požární ochrany staveb zajistíme zpracování Požárně bezpečnostního řešení nebo jeho úpravy a změny, včetně projednání a schválení na místně příslušném oddělení Hasičského záchranného sboru a stavebního úřadu.


Koordinátor BOZP na staveništi


Naši zaměstnanci provádí výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi podle požadavku legislativy a ve spolupráci se zadavatelem stavby (investorem).

Provádí kontrolní dny koordinátora BOZP s vypracování zprávy k kontrolního dne s uvedeným zjištěním a navrhovaným nápravným opatřením.

Zpracují Plán BOZP a jeho aktualizace a s plánem seznámí odpovědné osoby.

Zastupujeme klienta při jednáních se státním odborným dozorem v oblasti BOZP - oblastní inspektoráty práce.

Pomáháme a zastupujeme zadavatele stavby/investora při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce.


Prevence závažných havárií- SEVESOIII


Provádíme posouzení objektu z pohledu povinností vyplývající z požadavku zákona o prevenci závažných havárií.

Zpracujeme Protokol o nezařazení nebo Návrh zařazení do skupiny A nebo B.

Podle zařazení do skupiny zpracováváme povinnou bezpečnostní dokumentaci prevence závažných havárií podle SEVESO III – Bezpečnostní program, Rizikovou analýzu, Bezpečnostní zprávu, Posouzení bezpečnostní dokumentace, Plány fyzické ochrany, vnitřní havarijní plán, Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování Vnějšího havarijního plánu.

Dozorujeme plnění požadavku prevence závažných havárií a bezpečnostní dokumentace.

Zastupujeme klienta při jednání se státní správou a samosprávou v oblasti Prevence závažných havárií.

Pomáháme se šetřením mimořádných událostí a vzniku závažné havárie.

Účastníme se koordinované kontroly prováděných ČIŽP a přizvaných HZS, OIP, KHS u objektů zařazených ve skupině A nebo B.


Prevence závažných havárií- SEVESOIII


Zajistíme plněním požadavků v oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, nakládání s odpady, sledovanými fluorovanými uhlovodíky (freony)- chladivy, obalové a odpadové hospodářství.

Zpracujeme a zavedeme do praxe potřebnou dokumentaci.

Za klienty provádíme povinná roční hlášení do ISPOP a čtvrtletní hlášení do systému EKOKOM.

Jednáme za klienta se státní správou a samosprávou v oblasti ochrany životního prostředí a zabezpečujeme potřebná posouzení a povolení.

Zabezpečujeme studii EIA a zjišťovací řízení. Vypracujeme základní a podrobné hodnocení Ekologické újmy a pomůžeme v oblasti zajištění povinností podle zákona o Ekologické újmě.

Zpracováváme dokumentaci IPPC u velkých znečišťovatelů, její schválení a zvedení do praxe, včetně periodických dozorových auditů.

Účastníme se kontrol prováděnou Českou inspekcí životního prostředí.

Zabezpečíme průběžné sledování nakládání s odpady, obaly, energiemi a chemickými látkami.

Vedeme souhrnnou provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.

Sledujeme provozování technických zařízení obsahující fluorované uhlovodíky.

Poskytujeme klientům konzultace ve všech oblastech ochrany životního prostředí.

Zajistíme autorizovaná měření emisí, energetické náročnosti a energetické účinnosti.

Pomůžeme s výběrem a zabezpečením havarijních prostředků, včetně určení jejich technických charakteristik.

Spolupracujeme s osobami odborně způsobilými k provádění kontrol těsnosti nádrží a zásobníků pro látky závadné vodám podle zákona o vodách a provádíme kontroly těsnosti a technického stavu havarijních a záchytných jímek.


Prevence závažných havárií- SEVESOIII


Provádíme kontroly technického stavu regálů policových a paletových, ručních manipulačních prostředků a vozíků, žebříků a přenosných schůdků, kovových konstrukcí, požárních ucpávek, požárních uzávěrů otvorů, požárních dveří, požárních stěn a únikových východů.

Zabezpečujeme revize a kontroly technického stavu hasicích přístrojů, hydrantů a požárně technických zařízení jako jsou elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, odvětrání tepla a kouře, požární ventilátory a další požárně technická zařízení.

Zajistíme revize vyhrazených technických zařízení plynových, tlakových, zdvihacích a elektrických technických zařízení, včetně revizí elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů.

Autorizovanou osobou zabezpečíme revize pasivních i aktivních bleskosvodů.


Galerie

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

Cvičení BOZP

BOZP na staveništi

BOZP na staveništi

BOZP na staveništi

BOZP na staveništi

BOZP průmysl

BOZP průmysl

BOZP průmysl

BOZP průmysl

Školení

Školení

Školení

Školení

O nás

Naše firma je zaměřena na komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, havarijního a krizového řízení a plánování.

Představení společnolsti

Společnost byla založena v roce 2009.
Od začátku se zabývá poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, havarijního plánování a ochrany životního prostředí. Outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí je hlavní náplní naší činnosti. Disponujeme pojištěním ke škodě způsobené naší činností do výše 20 mil Kč a na finanční škody, včetně pokut, do výše 5 mil. Kč. Poskytujeme služby po celé ČR.

Naše vize

Být odbornou oporou klientům a všem podnikatelům, aby mohli podnikat s klidnějším spánkem bez strachu a stresu.

Naše mise

Pro klidnější spaní majitelů firem, OSVČ a vedení společností zajistit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, havarijního plánování a ochrany životního prostředí u klienta na co nejvyšší možnou úroveň. Pomoci dosáhnout stanovených cílů a klíčových ukazatelů v námi zabezpečovaných oblastech. Snížit u klientů na co nejmenší možnou míru rizika pracovních úrazů, nemocí z povolání havárií a jiných mimořádných událostí.

Kontaktujte nás

Reference

Našimi dlouhodobými klienty jsou mimo jiné společnosti Agrofert a.s., AgroZZN a.s., T. RAD Czech s.r.o., DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o., Gestamp Louny s.r.o., Gonvarri Czech s.r.o., C-MEC Kladno s.r.o., EBERSPÄCHER s.r.o., LEGO Production s.r.o, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Vysoká škola finanční a správní a.s., Bonavita s.r.o., Základní škola Kunratice, Corpus Solution a.s., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., a mnoho dalších klientů.

T.RAD Czech

automotiv, outsourcing BOZP a PO, 12 let a dosud

GESTAMP Louny s.r.o.

automotiv, outsourcing BOZP, PO a ochrany životního prostředí, 6 let a dosud

HITACHI Automotiv s.r.o.

výroba elektroniky, automotiv , externí outsourcing BOZP a PO a ochrany životního prostředí, 6 let

Nkt cables s.r.o.

výroba elektrických kabelů, automotiv, externí outsourcing BOZP a PO, 10 let

Akce a semináře

Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny.

Práce u nás

nabídka pracovních míst

Specialista bezpečnosti práce

Praxe není nutná. Vhodné pro absolventy.

Požadujeme: VŠ vzdělání, ŘP sk. B, velmi dobrá znalost práce na PC - MS Office
Místo pracoviště: Praha, ČR
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Nabízíme: služební automobil, 5 týdnů dovolené
Možnost nástupu ihned!

Kontaktní osoba:
Tomáš Fencl
info@fenclsafety.eu

Kontaktujte nás

Kontaktní informace

FENCL SAFETY s.r.o.
Rakovského 3161/1
143 00 Praha 4 Modřany
P: +420 776 130 824